Klitborg grundejerforenings start

Klitborg Grundejerforenings Historie 

Baggrund.

I 2019 kom undertegnede i besiddelse af ”Forhandlingsprotokollen”, en ca. 200 sider tyk dokumentsamling i Folio-format fra Grundejerforeningens start, som igennem årene havde været i skiftende formænds besiddelse.

De fleste dokumenter er indlimet/klipset kronologisk og rummer generalforsamlings-referater, bestyrelsesreferater, skøder, kort og diverse breve vedr. verserende sager.

Nedenstående referat beskriver kortfattet hovedpunkterne i de første ca. 20 år af Grundejerforeningens liv.

For detaljer henvises til Generalforsamlings referaterne fra de enkelte år i denne periode.

1959

En kreds af Klitborg grundejere udenfor Lodsejerlaget (se Lagets Historie her) finder sig foranlediget til at danne en vejforening for hele Klitborg-området, idet man anser det for vigtigt, at man i spørgsmål af fælles interesse – f.eks. færdsel på veje og stier, ophold på stranden, dagrenovation, vandforsyning og flere andre spørgsmål kan optræde som en samlet enhed. Vejene bliver herefter tilskødet foreningen ligesom tilhørende klitareal.

Der afholdes stiftende generalforsamling på Lyngkroen d. 18. juli 1959

og en bestyrelse med E. Bandier, J. Bager og E. Sundø samt 3 medlemmer fra Lodsejerlaget blev nedsat.

Foreningens formål (se også ”Love for klitborg Grundejerforening”)

  1. at varetage vedligeholdelse af Klitborg-områdets veje og stier
  2. at varetage medlemmernes øvrige fællesinteresser vedrørende deres ejendomme

I første omgang opnåede foreningen 52 medlemmer mens ca. 30 grundejere senere tilsluttede sig.

1960

Første ordinære generalforsamling (GF), sager: vand (kommunevand-tilslutning ønskes), telefonkiosk, parkering v. vandet, vejhastighed 20-15 km/t, bomme ved områdets afgrænsning til Rørvigvej og Lynghusvej, skilte og økonomi.

1961

GF-sager: Hegn imod øst (Sandflugtsplantagen) aftales, dagrenovation, skiltning,

1962

GF-sager: installation af kommunevand, ny transformator, øst-hegn opsat, skiltning tilendebragt, telefonkiosk fjernet.

”Klitborg-kontrovers” som omhandlede brugen af feriehjemmet i evt. modstrid med gældende servitutter om pensionatsvirksomhed. En kontrovers som har stået på siden 1952 i Lodsejerlagets regi.  Bestyrelsen bemyndigedes til at gå ”rettens vej” med advokatbistand.

1963

GF-sager: nedlæggelse af vandrør, vej-istandsættelse i.f.hermed, bom for enden af Vestvej v. Rørvigvej lukkes, møde m. bestyrelsen for Klitborg planlægges.

1964

GF-sager: vejenes vedligeholdelse, leddene/bommene, tilsyn m. ejendomme aftales, forholdet til feriehjemmet Klitborg spidser til: advokat responsum aftales

1965

Endeligt skøde vedr. veje og strandareal

GF-sager: Klitborg-sagen: advokat-responsum kan anbefale stævning som afsendes, vejenes tilstand dårlig – hel- eller delvis asfaltering overvejes men man afstår, pumpestationer i klitten fjernes.

1966

GF-sager: retsag imod Klitborg tabes ved Nykøbing Ret og Østre Landsret stadfæster.

Oversvømning pga tilstoppede grøfter ved vejunderføringer, dårlig vejbelægning (specielt Klitborgvej), beskæring af beplantning langs veje.

1967

GF-sager: Klitborg-sagen afsluttes da Højesteret afslår at behandle sagen; vejenes tilstand fortsat problematisk, renovation, hus-tilsyn, vejfond foreslås oprettet, grøfter kræves opgravet og rørunderføring under Klitborgvej renses pga. afvandingsudfordringer.

1968

GF-sager: beskæring/fældning af træer langs østsiden af Klitborgvejs sydlige ende imod Rørvigvej, vejudbedring, grøfter og rør under samme område renses og omlægges, ordensreglement udarbejdes.

1969

GF-sager: ny lov om ophold på privat strandareal og skov, parkeringspladsen v. Lynghusvej udvides og stien til stranden søges lagt i skoven, vejenes tilstand bedret, hus-nummerering ønskes ændret så den begynder ved Rørvigvej (Postmesteren), kommunal renovationsordning påbegyndes, responsum vedr. vejene i Klitborggrundejerforenings område fra bestyrelsen (se hjemmeside, Link)

1970

GF-sager: asfaltering af veje afvises endeligt efter diskussion af ovenstående responsum.

1971

GF-sager: vejbump etableres mhp hastighedsreduktion, hegnet imod plantagen repareres og forsynes med ”privat-skilte”, generel skiltning i området opgraderes.

1972

GF-sager: fremtidig kloakering i Odsherred omtales, grøfter passes, beskæring langs veje, hegn imod plantagen, vejvedligeholdelsen, skiltning tilpasses, gangsti fra P-plads igennem skoven søges etableret igen for at passe på den østlige ende af Klitborgs klitareal, redningskrans ved Vestvej’s forlængelse i klitten ønskes opstillet.

1973

GF-sager: ingen nye, stien igennem skoven fra P-pladsen søges stadig etableret

1974

GF-sager: tilhørsforhold til foreningen for de 3 ejendomme ved Klitborgvejs udmunding i Rørvigvej drøftes, ligesom foreningens tilgodehavende overfor Klitborg, servitutten om kun at hegne med levende hegn imellem grundene præciseres pga. aktuel sag på Klitvej, vandværksundersøgelser viste at kloakering af vort område var unødvendig og kostbar pga. muligheden for oprettelse af nedsivningsanlæg på hver enkelt grund.

1975

GF-sager: skiltning justeres efter ønske fra politimester, ny vejaftale med entreprenør, ny opsynsmand Kurt Kristiansen starter.

1976

GF-sager: skiltning, beskæring af træer imod vej af hensyn til renovation og redningskøretøjer, stien fra P-pladsen til stranden igen, branddaskere anskaffes pga tørke og brandfare

1977

GF-sager: nuværende medlemsantal 83 ejendomme

1978

GF-sager: Vejenes tilstand fortsat højt på dagsordenen, for høj hastighed, støvplage, huller og reetablering af vejbump/pukler. Hegningen langs plantagen og parkering hvor Strandvej og Vestvej mødes drøftes.

1979

Brev til medlemmerne (sidste dokument i Protokollen fra maj):

Kontingent 200 kr og tilsyn 50 kr.

Fartbegrænsning til 20 km/t bedes overholdt når den aftalte vejrenovering incl. støvbinding er tilvejebragt.

Birkevej omdøbes til Birketoften (pga for mange Birkeveje i området).

Klitborg Grundejerforening rundede sin 60 årsdag den 18. juli 2019 .

Af Protokollen, som vores historieansvarlige fik overdraget ved året generalforsamling fremgår det at foreningen blev til på den stiftende generalforsamling 18.7.1959

Af indkaldelse og referat fremgår at foreningens fokus er vejvedligeholdelse - det holder vi os fortsat til! Det fremgår også tydeligt, at dengang som nu er der engagerede medlemmer, som driver foreningen!

Tekstmaterialet leveret af Michael Weber april 2020