Klitborg Lodsejerlag

Et kort resumé og forklaring på Lodsejerlagets oprindelse og forsatte virke. Hele historien om Lodsejerlaget findes under historie.

Begrundelsen for at oprette Klitborg Lodsejerlag skal findes i servitut dateret 31. december 1949. Heri pålægges det køberne af de udstykkede ejendomme fra Klitborg Jorder at sammenslutte sig i et Lodsejerlaug, som skal varetage lodsejernes interesser, vedligeholde en del af vejene og overtage vandværket med tilhørende grund for 15000 kr. og bagstrandsparcel med pumpestationer for 10000 kr.  Allerede i 1944 er vejretten og retten til brug af vandværksvand beskrevet i betinget og endeligt skøde. Servitutterne kan ses via dette linket her.

Siden år 2000 og de følgende år er lagets opgave, at udtynde og rydde beplantning på strandgrunden, så den fremstår som åben slette med lyngbevoksning. Formuen mindskes langsomt, da der er udgifter til bortkørsel af grenaffald ved den årlige oprydning. 

I 2005 diskuteres en model, hvor laget fortsætter med at bestå, men afgiver sin dispositionsret over strandgrunden til Grundejerforeningen. Der er flertal for dette, men det vil kræve en ekstraordinær generalforsamling at vedtage det. Efterfølgende diskuteres forslaget i bestyrelsen, og man konkluderer, at det vil være mindre hensigtsmæssigt.  Der gives derfor besked om, at forslaget kun vil komme til afstemning, hvis 15 medlemmer vil kræve ekstraordinær generalforsamling.

I 2012 spørges Danmarks Naturfredningsforening om man kan frede strandparcellen. Der findes ikke begrundelse for at gennemføre fredningssag, og arealet er beskyttet af servitutter. Ved generalforsamling vendes spørgsmålet om lagets ophævelse atter. Det har nu været diskuteret i 40 år, og der er enighed om, at der ikke er behov for en ny diskussion fremover. Laget består.

2017 generalforsamling har formanden for Grundejerforeningen har givet tilsagn om, at vi fremover kan lægge vores grenaffald over på Grundejerforeningens bunke, nå vi har fælles arbejdsdag i de to foreninger. Dermed har foreningen ingen udgifter, og den er fortsat kontingentfri.

 Venligst af Steffen Ulf Hansen april 2020