§1.

Foreningens navn er: Klitborg Grundejerforening (KGF). med hjemsted i Odsherred Kommune og internet adressen: www.klitborg.dk

§2.

Samtlige i ”Klitborg” plantage forhåndenværende veje, stier, rørføringer under Klitborgvej ved nr. 5 og

nr. 23, rørføring under Vestvej ved nr. 32, samt klitareal falder ind under foreningens område

§3.

Ret til medlemskab af foreningen har alle ejere på nævnte adresser (matrikel nr.) i postdistrikt

4500 Nykøbing Sjælland:

Agernvej: 1 (1aø)– 3(1cy) – 4(1l)– 5(1cx)

Birketoften: 1(1cl) – 4(1co) – 5(1ca) – 6(1cn) – 8(1cm)

Fasanvej: 1(1cq) – 2(1æ) – 3(1cs)– 4(1bd) – 6(1cr)

Gryden: 1(1t) – 2(1r)– 3(1u) – 4(1s, 1ad, 1ae) – 6(1v)

Klitborgvej: 5(78cs) – 7(78h) – 9(8c)– 11A(1dc) – 11B(1ap) – 12(78c, 5d, 6b) – 13(1db) – 14(2b) – 15(1bo) – 16(1am) – 17(1bn) – 18(1aæ) – 19(1ao) – 20(1az) – 23(1q) – 25(1ø, 1aa) – 26(1y) – 27(1af) – 30(1ck) – 32(1ch) – 34(1ci)

Klitvej: 1(1cf)- 3(1ce)– 4(1bø) – 5(1cd) – 6(1bs)– 7(1cc)  - 8(1bæ)– 9(1cb) – 10(1bz) – 12(1by, 1br) – 14(1bx)

Lynghusvej: 23(1bl) – 25(1m) – 29(1ba) – 31(1bc) – 33(1an)

Mellemvej: 8 (1bm)

Strandvej: 2(1bv) – 3(1bq)– 4(1bu) – 5(1cg) – 6(1bt) -8(Klitborg Lodsejerlag: 1bp)  - 12(Klitborg Lodsejerlag: 1ab, 1ac)- 14(1bb)– 18(10b,1au)

Vestvej: 16(78av) – 17(1ha, 16g) – 18(1cæ) – 19(1ay) – 20(1cz) – 21(1av) – 22(1aq)– 23(1ax) – 24(1cu) -25(1bg) – 26(1ct) – 27(1bf) – 28(1al) – 29(1be) –30(1cø) – 31(1ak) – 32(1cv) – 33(1ag) – 34(1ar) – 35(1bk) – 36(1cp) – 37(1bi) – 37A(1dk) – 39(1x)

Ejerne af omtalte ejendomme eller parceller udstykket af disse, er uanset medlemsskab af foreningen,  jf. privatvejsloven,  forpligtede til at deltage i udgifterne ved omtalte vejes og stiers vedligeholdelse.

Udmeldelse af foreningen kan kun ske til årsskiftet og skal ske skriftligt senest d. 30.11.

Ved udmeldelse af foreningen kan intet krav gøres på dennes formue jævnfør §8.

§ 4.

Foreningens formål er

1) at varetage vedligeholdelse af Klitborg-området som defineret i § 2.

2) at varetage medlemmernes øvrige fællesinteresser vedrørende deres område

§ 5.

Enhver principiel ændring af den struktur vejnettet har ved Foreningens oprettelse kræver mindst ¾-del af samtlige medlemmers godkendelse – afgivet skriftlig og enkeltvis. Afstemningen kan foretages på en generalforsamling eller ved skriftlig henvendelse

§ 6.

Foreningen træffer med fuldt bindende virkning for enhver parcel ejer alle bestemmelser med hensyn til vedligeholdelse af veje og stier.

Ingen parcel-ejer kan forpligtes økonomisk, udover den almindelige vedligeholdelse. Strukturelle ændringer, omlægninger og nye anlæg, kan kun gennemføres efter vedtagelse på en generalforsamling.

§ 7.

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser

§ 8.

Når et medlem overdrager sit parcel eller på anden måde ophører at være ejer af sin parcel, er han derved ophørt at være medlem af foreningen, og kan intet krav gøre på dennes formue.

Den nye ejer indtræder i den tidligere ejeres rettigheder og forpligtelser i foreningen.

Ejerskifte bedes anmeldt til formanden inden 14 dage efter overdragelsen.

§ 8a (Tilføjet på generalforsamlingen i 2014) 

Ændringer i medlemmernes kontaktoplysninger, blandt andet adresse, telefonnumre og e-mail adresser bedes meddelt til formanden.

Grundejerforeningens hjemmeside www.klitborg.dk indeholder ajourførte informationer og datoer for de løbende aktiviteter. Bestyrelsen udsender nyhedsbreve til medlemmerne, som kan modtages efter tilmelding på foreningens hjemmeside.

§ 9. (Ændret på generalforsamlingen i 2006)

Til dækning af foreningens udgifter og administration, opkræves et medlemskontingent årligt.

Medlemmer og ikke medlemmers lovpligtige vejvedligeholdelsesudgifter opkræves ligeledes årligt.

Ovenstående fastsættes ved den årlige generalforsamling og forfalder til betaling d. 1. januar. Er det forfaldne beløb ikke indbetalt inden udgangen af januar måned, pålignes der et gebyr fastsat af bestyrelsen efter gældende praksis på området.

Til dækning af eventuelle ekstraordinære udgifter henlægges med generalforsamlingens godkendelse et beløb, når det årlige regnskab giver mulighed herfor.

Det omhandlede beløb indgår på en særskilt konto kaldet ”dispositionsfonden”, som en del af foreningens samlede formue.

§ 10.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Medlemmerne af foreningen har adgang til generalforsamlingen.

Hver parcel har én stemme på generalforsamlingen. En parcel kan repræsenteres ved en ejer, dennes repræsentant eller ved fuldmagt.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivelse.

Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre bestyrelse eller mindst 15 medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

Alle generalforsamlinger afholdes i Odsherred Kommune, medmindre den foregående generalforsamling med mindst 2/3-del majoritet af de fremmødte medlemmer vedtager noget andet.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 11 (Ændret på generalforsamlingen i 2014) 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i enten juni eller juli måned.  Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel og ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside www.klitborg.dk

Der udsendes e-mail til de e-mail -adresser, der er oplyst til foreningens medlemskartotek. Såfremt enkelte medlemmer ønsker indkaldelsen tilsendt pr. brev, bedes bestyrelsen informeres herom i april.

Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert medlem samtidig med indkaldelsen. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgået til bestyrelsen senest 1 (én) uge før generalforsamlingen.

På hver ordinær generalforsamling aflægges beretning om foreningens virksomhed, revideret regnskab samt budget for det efterfølgende regnskabsår til godkendelse. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 12.

Ekstraordinær generalforsamling, indkaldes på samme måde som den ordinære. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis mindst 15 medlemmer indgiver en skriftlig motiveret begæring med dagsorden eller hvis bestyrelsen finder det nødvendigt.

Generalforsamlingen skal indkaldes inden en måned efter begæringens modtagelse.

Hvis ikke mindst 2/3 af de medlemmer, der har ønsket generalforsamlingen indkaldt, er repræsenteret, kan dagsordenen nægtes behandlet og dagsordenen bortfalder.

§13.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er bestemt i vedtægterne. I tilfælde af stemmelighed forkastes forslaget.

§ 14.

Til vedtagelse af vedtægtsændringer eller bevillinger af midler udover det administrative - på generalforsamling - kræves ¾ majoritet af de afgivne stemmer. Såfremt halvdelen af foreningens medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen sendes forslaget til urafstemning. Til vedtagelse af urafstemning kræves ¾ majoritet af de afgivne stemmer.

§ 15.

Bestyrelsen består af 6 (seks) medlemmer.

Bestyrelsen og 2 (to) suppleanter vælges af den ordinære generalforsamling. Herudover vælges 2 (to) revisorer og 1 (én) revisorsuppleant, der ikke må være medlemmer af bestyrelsen. Funktionstiden er 3 år. Hvert år afgår 1/3-del af bestyrelsen – første gang efter lodtrækning.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. Bestyrelsen antager ekstern regnskabsmæssig hjælp i det omfang, det er nødvendigt. En sådan regnskabsfører kan ikke være medlem af bestyrelsen.

§16.

Bestyrelsen har ledelsen af foreningens virksomhed. Der afholdes møde så ofte formanden eller 2 (to) medlemmer finder det nødvendigt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 (fire) medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

Der udarbejdes referat af bestyrelsesmøderne.

§17. (Ændret på generalforsamlingen i 2021) 

Enhver retshandling der vedkommer foreningen er bindende, når de oprettede dokumenter er underskrevet af formanden og godkendt af bestyrelsen. 

Stk. 2: Foreningen tegnes og repræsenteres overfor foreningens bank af formanden og kassereren i forening.

§18.

Alle regningskrav på foreningen skal anvises enten af formand eller kasserer.

Budgetoverskridelser på 25 % eller mere skal godkendes af et flertal i den samlede bestyrelse.

§ 19.

Foreningen kan kun opløses eller sammensluttes med anden forening når:

  1. ¾ -del af foreningens medlemmer stemmer herfor.
  2. Samtlige de på grundene hvilende forpligtelser, der administreres af foreningen, er berettiget, og der ved tinglyst deklaration er sikret vedligeholdelse af vejene.

Er der truffet beslutning om foreningens ophør, indkalder bestyrelsen inden 14 dage efter stemmeoptællingen en generalforsamling, der skal tage bestemmelse om foreningens formue

Vedtaget på generalforsamlingen 3. Juli 2021 samt ved urafstemning den 17. august 2021.