Vedtægter for Klitborg Lodsejerlag med ændringer vedtaget i 1975

 

§ 1

Foreningens navn er ”Klitborg Lodsejerlag” med hjemsted i Nykøbing Sjælland.

§ 2

Medlemmer af foreningen er nuværende og tilkomne ejere af matr.nr. 1o, 1r, 1s,1t, 1x 1ac,1bh, 1af. 1ag, 1bi,1bk,1ak, alle af Nykøbing Sj.  Købstads Flyvesandslodder samt af parceller, der udstykkes fra disse ejendomme.

Som medlemmer kan derfor optages:

  1. Ejere af parceller fra Klitborg arealerne, som, forinden nærværende forening oprettedes, ved købekontrakt har erhvervet ret til forsyning med vand fra foreningens vandværk, på vilkår, at vedkommende bidrager til foreningens køb af vandværket m.m., jvf. § 8, stk. 3, således at bidraget fastsættes på grundlag af den sum, hvortil parcellen senest er vurderet til ejendomsskyld. Vandafgiften betaler disse medlemmer efter antal haner og WC.er, i hvilken afgift i øvrigt er indbefattet deltagelse i udgifter vedrørende drift og vedligeholdelse af vandværket, herunder indbefattet pumpehuse, elektromotorer, ledninger og øvrigt tilbehør.
  2. Andre ejere af parceller, der er eller bliver udstykket fra Klitborg arealerne på vilkår, at vedkommende for sit eventuelle medlemskab af foreningen betaler et indskud efter generalforsamlingens bestemmelse.

Forsyning med vand fra foreningens vandværk kan ikke påregnes.

§ 3

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fællesinteresser med hensyn til deres ejendomme.

Til dette formål overtager foreningen:

  1. Det nu på matr. 1o flyvesandet værende vandværk, bestående af vandtårn, 2 pumpestationer, hvoraf den ene dog ligger på matr.nr. 1ab smst, tilligemed 2 elektromotorer, ledninger og øvrige tilbehør, samt de arealer, hvorpå vandtårn og pumpestationer ligger.
  2. Det fælles strandareal matr.nr. 1ac, flyvesandet, hvorpå er tinglyst servitut, at parcellen ingensinde må bebygges.
  3. De hidtil til matr.nr. 1o flyvesandet tilhørende veje. Foreningen kan endvidere vedtage at overtage de øvrige veje og stier på Klitborg arealerne mod at indtræde i retten til at oppebære de på de enkelte parceller hvilende bidrag til vejenes og stiernes vedligeholdelse.

§ 4

Foreningen træffer med fuldt bindende virkning for enhver parcelejer alle bestemmelser med hensyn til anlæg, drift og vedligeholdelse m.v. af vandværk, veje og stier, samt påser, at de parcellerne pålagte servitutter overholdes

§ 5

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

§ 6

Når et medlem overdrager sin parcel eller på anden måde ophører at være ejer af sin parcel, er han dermed ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav gøre på dennes formue.

Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser i foreningen. Ejerskifte skal anmeldes til formanden inden 14 dage efter overdragelsen.

§ 7

Til foreningens administration og øvrige udgifter betaler hvert medlem for hver parcel, han er ejer af, et årligt kontingent, der betales forud den 1. januar.

Kontingentet betales første gang for året 1956.

§ 8

  1. For vandforbrug og til dækning af udgifter til drift og vedligeholdelse af vandværket, herunder pumpestationer, elektromotorer, ledninger og øvrigt tilbehør kan generalforsamlingen pålægge medlemmerne et årligt bidrag således at den ene halvdel deles lige mellem medlemmerne, medens den anden halvdel fordeles under hensyn til parcellernes seneste vurdering til ejendomsskyld.
  2. For så vidt angår de under § 2a omhandlede eventuelle medlemmer gælder de under denne bestemmelse fastsatte særlige vandforsyningsregler.
  3. Med hensyn til dækning af udgifterne til vedligeholdelse af veje og stier, jvfr. § 3, stk.3, kan generalforsamlingen pålægge samtlige medlemmer af foreningen at betale et årligt beløb at fordele som anført under a). Beløbene indgår i et vand- og vejfond.

Købesummen for vandværket med arealer og tilbehør og for matr.nr. 1 ac flyvesandet henholdsvis 15.000 kr. og 10.000 kr. og omkostningerne ved købet udredes af medlemmerne, herunder de under § 2a omhandlede eventuelle medlemmer, efter bestyrelsens nærmere bestemmelser i forhold til købesummen respektive ejendomsskylden for hver enkelt parcel, således at 7,000 kr. betales kontant og rentefrit, og resten 18.000 kr. forrentes med 5 pct. P.a. fra 1. september 1950 og amortiseres over 20 terminer, første gang 11. juni 1951, med lige store halvårlige ydelser, hvoraf 5 pct.  er rente og resten afdrag.

§ 9

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivelse.

Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre bestyrelse eller mindst 15 medlemmer forlanger skriftlig afstemning. Bestyrelsen kan dog foranledige, at sager udsendes til samtlige medlemmer til skriftlig afstemning under kontrol af en statsautoriseret revisor.

Hvert medlem har, uanset hvor mange parceller han ejer, kun én stemme.

Alle generalforsamlinger afholdes i Nykøbing Sj., medmindre den foregående generalforsamling med 2/3 majoritet af de på den mødte eller repræsenterede medlemmer vedtager noget andet.

Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt. Intet medlem kan repræsentere mere end 4 medlemmer.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

 

§ 10

Ordinær genrealforsamling afholdes hvert 5. år i juli måned. Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem.

Dagsordenen, der fastlægges af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgået til bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen.

På hver ordinær generalforsamling aflægges beretning om foreningens virksomhed og revideret regnskab ti godkendelse.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 11

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde som den ordinære,, afholdes så ofte, bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter en af mindst 15 medlemmer til bestyrelsen indgivet skriftlig motiveret begæring med tilkendegivelse dagsorden for generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal indkaldes inden 1 måned efter begæringens modtagelse.

Hvis ikke mindst 2/3 af de medlemmer, der har ønsket generalforsamlingen indkaldt, er repræsenteret, kan dagsordnen nægtes behandlet.

§ 12

Generalforsamlingens beslutninger fattes ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er bestem t i vedtægterne. Samme regel gælder ved skriftlig afstemning

Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på ændringer i foreningens vedtægter eller bevilling af midler udover det administrative, kræves, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret, og at beslutninger vedtages af mindst ¾  af de afgivne stemmer. 

§ 13

Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling, tilligemed 2 suppleanter, hvorhos der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, der ikke må være medlemmer af bestyrelsen. Funktionstiden er 5 år.

Af bestyrelsen afgår efter tur henholdsvis 2 medlemmer hvert 5. år, heraf formanden, men ikke kassereren, idet disse ikke afgår samtidigt, 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisor.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

§ 14

Bestyrelsen har ledelsen af foreningens virksomhed.

Der holdes møde så ofte formanden eller 2 medlemmer finder det nødvendigt. Over forhandlingen fører sekretæren en protokol. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede.

§ 15

Enhver foreningen vedkommende retshandel er bindende for foreningen, når det om samme oprettede dokument er underskrevet af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. 

§ 16

Alle regningskrav på foreningen skal anvises af formanden til betaling.

§ 17

Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag af bestyrelsen eller ¾ af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de samme regler, som gælder for lovændringer. Forslaget skal tillige indeholde bestemmelser om anvendelse af foreningens formue.

Foreningen kan dog ikke opløses, så længe der påhviler den gældsforpligtelser.

Således vedtaget på generalforsamlingerne d. 29. juli 1950 og d. 21. juli 1951 og ændret på generalforsamlingen d. 26. juli 1975.