Få og udvalgte billeder fra årets generalfrosamling, på bedst vis diregeret af Torben Wind-Hansen i den smukke ramme som Klitborg udgør. For alles skyld og fordi vi som altid har vejret med os, afvikledes generalforsamlingen under åben himmel, helt analogt.

Efter generalforsamling lagde Vestvej 18 hus til dem sociale del af arrangementet, med lækre sandwiches fra Osrebørsen, hjemmebagte muffins og køligt at drikke. En særlig tak til Anne marie og Klaus for at åbne jeres skønne hjem op .

Fotos af Per Nørklit og tekst

Urafstemning i Klitborg Grundejerforening

På foreningens generalforsamling den 3. juli 2021 stillede bestyrelsen følgende begrundede forslag til vedtægtsændring:

”§ 17 i foreningens vedtægter har følgende ordlyd: ”Enhver retshandling der vedkommer foreningen er bindende, når de oprettede dokumenter er underskrevet af formanden og godkendt af bestyrelsen. ” Bestyrelsen forslår følgende vedtægtsændring: I § 17 indsættes som stk. 2: ”Foreningen tegnes og repræsenteres overfor foreningens bank af formanden og kassereren i forening. ”

Det er foreningens bank Nordea, der har anmodet om vedtægtsændringen. Banken fortolker vedtægternes således, at foreningen i forhold til banken efter den gældende vedtægts §17 kun kan tegnes og repræsenteres af den samlede bestyrelse, hvilket er administrativt unødvendigt både for banken og foreningen. For at mindske bureaukratiet indstiller bestyrelsen forslaget til vedtagelse, således at foreningen i forhold til banken fremover kan tegnes og repræsenteres af formanden og kassereren i forening. ”

Forslaget blev behandlet på generalforsamlingen, hvorfra refereres:

”Dirigenten bad de fremmødte om at stemme, om end afstemningen kun kan blive vejledende, idet der ikke var tilstrækkeligt antal medlemmer fremmødt til at godkende en vedtægtsændring. 32 medlemmer stemte for forslaget. Dirigenten bad bestyrelsen tage de fremmødtes positive reaktion overfor forslaget med i det videre forløb. Dette kunne være en skriftlig urafstemning, hvis en sådan viser simpel majoritet for forslaget er vedtægten ændret. ”

På baggrund af denne stærke tilkendegivelse fra generalforsamlingen har bestyrelsen valgt at sætte forslaget til urafstemning i overensstemmelse med § 14 i foreningens vedtægt, der har følgende ordlyd:

”Til vedtagelse af vedtægtsændringer eller bevillinger af midler udover det administrative - på generalforsamling - kræves ¾ majoritet af de afgivne stemmer. Såfremt halvdelen af foreningens medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen sendes forslaget til urafstemning. Til vedtagelse af urafstemning kræves ¾ majoritet af de afgivne stemmer. ”

Bestyrelsen beder derfor medlemmerne stemme for eller imod, idet bestyrelsen anbefaler, at der stemmes ja til følgende forslag til vedtægtsændring:

I § 17 indsættes som stk. 2: ”Foreningen tegnes og repræsenteres overfor foreningens bank af formanden og kassereren i forening. ”

Stemmesedlen er udsendt vi mail til alle foreningensmedlemer til den mail adresse sommerhus adressen er registreret med i foreningens medlemsregister.

Stemmesedlen udfyldes direkte i Word og returneres som vedhæftet fil, alternativt kan den printes og udfyldes, indscannes eller fotograferes via mobilen.

Stemmesedlen skal være modtaget elektronisk senest søndag den 8. august 2021 inden kl. 12:00 pr. mail til den særskilt oprettede mailadresse: KGF-urafstemning@outlook.dk. Svarfristen er den samme som ved indkaldelse til generalforsamling.

Stemmeresultatet kontrolleres af 2 af bestyrelsen uafhængige personer: Torben Wind-Hansen, Fasanvej 2 og Klaus Poulsen, Klitborgvej 25. Resultatet offentliggøres i næste nyhedsbrev.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, den 25. juli 2021